I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asociacijos pavadinimas – Neonatologijos asociacija(toliau vadinamas – “Asociacija”)
2. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacijos teisinė forma – asociacija, kurios tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ir tenkinti kitus viešuosius interesus.
3. Asociacija veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
4. Asociacijos veiklos trukmė – neribota.
5. Asociacijos finansiniai metai – kalendoriniai metai.
6. Asociacijos buveinės adresas – Eivenių g. 2, Kaunas, Kauno m. sav., pašto kodas LT-50161, Lietuvos Respublika.
7. Asociacijos veiklos teritorija – Lietuvos Respublika.

II. ASOCIACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS

8. Asociacijos veiklos tikslai:
8.1. tobulinti naujagimių sveikatos priežiūros kokybę Lietuvoje;
8.2. vienyti šalies gydytojus, slaugytojas ir kitų sričių specialistus (psichologus, socialinius darbuotojus ir kt.) teikiančius sveikatos priežiūrą naujagimiams;
9. Asociacijos uždaviniai:
9.1. skatinti tyrimus ir skleisti žinias neonatologijos klausimais;
9.2. skatinti ir remti materialiai Asociacijos narių kvalifikacijos kėlimą, tikslinį jų dalyvavimą Lietuvos ir užsienio konferencijose neonatologijos klausimais;
9.3. teikti mokslinę, metodinę ir praktinę pagalbą specialistams, siekiant gerinti motinų ir jų naujagimių sveikatą;
9.4. plėtoti bendravimą tarp įvairių su neonatologija susijusių organizacijų, institucijų ir asmenų Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje;
9.6. spręsti etikos ir deontologijos problemas.
10. Asociacija įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius užsiima:
10.1. konferencijų, nacionalinių ir tarptautinių mokymo kursų neonatologijos mokslo ir praktikos klausimais organizavimu;
10.2. neonatologo specialybės standartų ir kvalifikacinių kriterijų paruošimu;
10.3. tarptautiniu mastu priimtų medicinos terminų, diagnostikos ir gydymo metodų įdiegimu;
10.4. ryšių su kitomis Lietuvos ir kitų šalių organizacijomis, kurių tikslai sutampa su Asociacijos įstatais, palaikymu;
10.5. leidybine veikla.
11. Asociacija savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti naudoja savo narių neapmokamą organizacinį darbą, esant reikalui, samdomų darbuotojų darbą, LR įstatymais numatyta tvarka, Asociacijos lėšas bei turtą. Asociacija bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, judėjimais ar pavieniais asmenimis, kurių veiklos tikslai atitinka Asociacijos veiklos tikslus ir uždavinius.
12. Esant reikalui Asociacija turi teisę vykdyti ūkinę, komercinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams, reikalingą Asociacijos tikslams siekti.
13. Asociacijos ūkinės veiklos rūšys:

22.11
Knygų leidyba
22.12
Laikraščių leidyba
22.13
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
22.15
Kita leidyba

14. Asociacija gali vykdyti bet kokią veiklą, kurios vykdymas neprieštarauja įstatymams. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), Asociacija gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).

III. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS.
ASOCIACIJOS PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA
BEI SĄLYGOS

15. Asociacijos nariu gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, savanoriškai pareiškę norą tapti Asociacijos nariais, dalyvaujantis Asociacijos veikloje. Asociacijos nariu, turinčiu balsavimo teisę, gali būti tik aprobuoti bendrosios praktikos gydytojai, neonatologai, pediatrai, akušeriai-ginekologai, vaikų, bendrosios praktikos, bendruomenės slaugytojai(-os), akušerės(-iai), ir kt. specialistai, dirbantys motinos ir vaiko sveikatos priežiūros srityje bei rezidentai, pareiškęs norą tapti Asociacijos nariu.
16. Norint tapti Asociacijos nariu, reikia Asociacijos prezidentui pateikti raštišką prašymą tapti nariu. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į Asociaciją priima Asociacijos valdyba paprasta dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma.
17. Narystė Asociacijoje pasibaigia šiais atvejais:
17.1.išstojus iš Asociacijos;
17.2.pašalinus iš Asociacijos;
17.3.mirus.
18. Asociacijos narys, norėdamas išstoti iš Asociacijos, parašo prašymą Asociacijos prezidentui, kuris priima nutarimą dėl nario išstojimo iš Asociacijos.
19. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos šiais atvejais:
19.1. pažeidžia mediko etines normas;
19.2. be pateisinamos priežasties ilgiau kaip 12 mėnesių nesumokėjo Asociacijos nario mokesčio ar kitų tikslinių įmokų;
19.3. užsiimantis destruktyvine ar bet kokia kita Asociacijai kenkiančia veikla, pažeidžiantis Asociacijos įstatus ar kitus įstatymus. Jei dėl Asociacijos nario destruktyvinės veiklos Asociacijai yra padaroma moralinė ir (ar) materialinė žala ar kitoks nuostolis, šią žalą ar nuostolius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, privalo atlyginti ją padaręs Asociacijos narys.
20. Sprendimą dėl Asociacijos nario pašalinimo iš Asociacijos priima Asociacijos valdyba paprasta valdybos narių balsų dauguma.
21. Asociacijos nario mokesčiai bei visi kiti įnašai, taip pat Asociacijai perduotas turtas, išstojusiam arba pašalintam iš Asociacijos nariui, negrąžinami.
22. Asociacijos narių pareigos:
22.1. laikytis Asociacijos įstatų, dalyvauti šių įstatų numatytoje Asociacijos veikloje;
22.2. laiku mokėti Asociacijos nario mokestį ir visas kitas nustatytas tikslines įmokas, vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
23. Asociacijos nariai turi teisę:
23.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
23.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis bei visomis Asociacijos turimomis mokslinėmis, mokymo ir informacijos priemonėmis;
23.3. gauti rekomendaciją atestacijai, tiksliniam kvalifikacijos kėlimui, dalyvauti konkursuose ir pan.;
23.4. rinkti ir būti išrinktiems į Asociacijos valdymo organus;
23.5. teikti pasiūlymus Asociacijos veiklos klausimais ir reikalauti jų svarstymo visuotiniame Asociacijos narių susirinkime;
23.6. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
23.7. bet kada išstoti iš Asociacijos apie tai raštu pranešus Asociacijos prezidentui;
23.8. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo, Asociacijos prezidento ar valdybos sprendimus bei savo teises ir teisėtus interesus, jei jie yra pažeidžiami;
23.9. nemokamai gauti nustatytus Asociacijos žurnalus, metų ir kongresų pranešimus ir kitą medžiagą;
23.10. kitas teisės aktuose nustatytas teises, kurios neprieštarauja Asociacijos įstatams;
24. Asociacijos nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar teikia paramą.
25. Visuotinis narių susirinkimas, Asociacijos valdybos teikimu, Asociacijos nariui nusipelniusiam neonatologijos srityje, gali suteikti Asociacijos garbės nario vardą.
26. Asociacijos nario mokesčių ir kitų Asociacijos nustatytų įmokų dydžiai ir mokėjimo tvarka įstatuose nenurodomi, nes yra patvirtinami visuotinio narių susirinkimo sprendimu atskiru dokumentu.

IV. ASOCIACIJOS VALDYMAS

27. Asociacijos organai yra: visuotinis narių susirinkimas, Asociacijos valdyba ir Asociacijos vadovas (prezidentas).
28. Asociacijos santykiuose su kitais asmenimis Asociacijos vardu vienvaldiškai veikia Asociacijos vadovas (prezidentas).

V. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA,
SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

29. Asociacijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – susirinkimas):
29.1. keičia Asociacijos įstatus;
29.2. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
29.3. renka Asociacijos valdybos narius;
29.4. renka Asociacijos vadovą (prezidentą) ir atleidžia jį iš pareigų, gali nustatyti jam atlyginimą, jei Asociacijos vadovas dirbs ne visuomeniniais pagrindais;
29.5. suteikia Asociacijos garbės nario vardą;
29.6. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę bei Asociacijos vadovo (prezidento) pateiktą Asociacijos veiklos ataskaitą;
29.7. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį, narių mokesčių bei įmokų dydžius, jų mokėjimo tvarką ir, esant reikalui, atleidžia nuo nario mokesčio;
29.8. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, filialų ir atstovybių vadovo paskyrimo, tvirtina jų nuostatus;
29.9. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
29.10. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
30. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi tik tie asociacijos nariai, kurie yra aprobuoti bendrosios praktikos gydytojai, neonatologai, pediatrai, akušeriai-ginekologai, vaikų, bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojai(-os), akušerės(-iai), ir kt. specialistai, dirbantys motinos ir vaiko sveikatos priežiūros srityje bei rezidentai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
31. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Asociacijos vadovas (prezidentas) praneša įstatų 49 punkte nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 15 dienų iki susirinkimo dienos.
32. Neeilinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas, jei to reikalauja daugiau nei ½ Asociacijos narių, turinčių balsavimo teisę, Asociacijos vadovas ar Asociacijos valdyba. Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai Asociacijos vadovui (prezidentui) pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo priežastys ir tikslai, pateikiami pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos, vietos, laiko ir siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Apie neeilinio visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Asociacijos vadovas (prezidentas) praneša įstatų 49 punkte nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 15 dienų iki susirinkimo dienos.
33. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nustatytų terminų, jeigu visi Asociacijos nariai, turintys balsavimo teisę, su tuo sutinka.
34. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Asociacijos narių turinčių balsavimo teisę.
35. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai laikomi priimtais kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Asociacijos narių, turinčių balsavimo teisę, balsų “už” negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Kai renkamas Asociacijos vadovas (prezidentas), keičiami įstatai ir priimami sprendimai dėl Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių, turinčių balsavimo teisę, balsų.
36. Jeigu visuotinis narių susirinkimas neįvyksta, šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas apie kurį Asociacijos vadovas praneša Asociacijos nariams šių įstatų 49 punkte nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 20 dienų nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo dienos. Pakartotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių, turinčių balsavimo teisę.
37. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipiasi Asociacijos narys, turintis balsavimo teisę ar Asociacijos vadovas (prezidentas).

VI. ASOCIACIJOS VALDYBA

38. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja valdyba. Asociacijos valdybą sudaro 13 narių: Asociacijos vadovas (prezidentas) ir 2 nariai renkami visuotinio narių susirinkimo bei 10 kooptuotų narių – kraštų koordinatorių, atstovaujančių gydytojų (5 nariai) ir slaugytojų (5 nariai) reikalams. Visi valdybos nariai gali būti tik nariai turintys balsavimo teisę. Asociacijos valdyba renkama penkeriems metams. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
39. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio veiklai vadovauja Asociacijos prezidentas renkamas Visuotinio narių susirinkimo. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.
40. Valdyba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam visuotiniam narių susirinkimui. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus paskirta ar išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.
41. Asociacijos valdyba:
41.1. organizuoja Asociacijos veiklą ir visuotinio narių susirinkimo priimtų programų įgyvendinimą;
41.2. sušaukia Asociacijos visuotinį narių susirinkimą;
41.3. teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui svarstyti ir tvirtinti metinės veiklos bei finansines ataskaitas ir planus;
41.4. teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos įstatų pakeitimus bei papildymus;
41.5. teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui revizoriaus kandidatūrą;
41.6. teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui kandidatūras Asociacijos garbės nario vardui suteikti;
41.7. iš savo tarpo renka du valdybos viceprezidentus ir sekretorių;
41.8. nustato valdybos darbo reglamentą;
42. Valdyba posėdžiauja ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų valdybos narių. Valdybos sprendimai priimami valdybos narių balsų dauguma. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia vadovo – asociacijos prezidento balsas.
43. Vadovą ir valdybos narius visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir nepasibaigus kadencijai. Vadovas ir nariai gali atsistatydinti, padavę raštišką pareiškimą. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa valdyba, visuotinis narių susirinkimas išrenka naują valdybą. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina vadovas ar atskiri nariai, naujai išrenkamas tik trūkstamas valdybos narių skaičius.

VII. ASOCIACIJOS VADOVAS

44. Asociacijos operatyviai veiklai vadovauja Asociacijos vadovas – prezidentas, renkamas visuotiniame Asociacijos narių susirinkime. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, sudaro sandorius Asociacijos vardu ir atstovauja Asociaciją teisme. Asociacijos vadovas dirba visuomeniniais pagrindais (jei ateityje jis dirbs ne visuomeniniais pagrindais, su juo turi būti sudaryta darbo sutartis). Asociacijos vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.
45. Asociacijos vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo bei asociacijos valdybos sprendimais.
46. Asociacijos vadovas:
46.1. atsako už Asociacijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
46.2. per 4 mėnesius nuo praėjusių finansinių metų pabaigos parengia ir teikia eiliniam visuotiniam narių susirinkimui veiklos ataskaitas;
46.2.1.atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
46.2.2.atsako už Asociacijos narių apskaitą;
46.3. vadovauja Asociacijos darbuotojams, jei Asociacija turi samdomų darbuotojų, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos veiklą, priima ir atleidžia darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus, sudaro su jais darbo sutartis (jei Asociacijai reikės samdomų darbuotojų);
46.4. Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai esant santykiams su trečiaisiais asmenimis bei įvairiomis institucijomis;
46.4.1. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
46.4.2. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
46.4.3. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
46.5. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

VIII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO
NARIAMS TVARKA

47. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacijos vadovas (prezidentas) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą.
48. Asociacijos dokumentai ar kita informacija pateikiama jos nariams neatlygintinai Asociacijos būstinėje.

IX. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

49. Visi Asociacijos vieši pranešimai, tame tarpe ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą yra skelbiami dienraštyje “Lietuvos rytas” ir (ar) leidiniuose skirtuose medikams “Gydytojų žinios” ir “Slauga“. Kiti pranešimai ar skelbimai, tame tarpe ir apie visuotinius narių susirinkimus skelbiami dienraštyje “Lietuvos rytas” ir (ar) leidiniuose skirtuose medikams “Gydytojų žinios” ir “Slauga“, ir (ar) išsiunčiami Asociacijos nariams ar kitiems suinteresuotiems asmenims registruotais laiškais, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami pasirašytinai.
50. Už pranešimų skelbimą atsakingas Asociacijos vadovas (prezidentas), likviduojant Asociaciją – likvidatorius.

X. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO
BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

51. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacija atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
52. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu steigiami Asociacijos filialai ir atstovybės, nutraukiama jų veikla, patvirtinami ir pakeičiami nuostatai, skiriami ir atšaukiami filialų ir atstovybių vadovai.

XI. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO,
TAIP PAT ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

53. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės ir kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti, kuris gali būti įgytas iš šių įstatų 53 punkte nustatytų šaltinių lėšų.
54. Asociacijos pajamų šaltiniai:
54.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tikslinės įmokos;
54.2.fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, taip pat lėšos gautos kaip parama;
54.3.palikimai pagal testamentą, tenkantys Asociacijai;
54.4.pajamos iš ūkinės komercinės veiklos ir Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
54.5.kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
54.6.valstybės ar savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
54.7.kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas (tame tarpe ir paramos lėšos).
55. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teise į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
56. Asociacijai net ir įstatų 54 punkte nurodytais tikslais draudžiama:
56.1.neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą Asociacijos nariui, Asociacijos valdybos nariui, Asociacijos vadovui ar Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ir su jais susijusiems asmenims, ar tretiesiems asmenims, išskyrus labdaros ir paramos tikslus, nustatytus pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
56.2.mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar nario mokestį;
56.3.Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Asociacijos nariams, Asociacijos valdybos nariams, Asociacijos vadovui ar Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
56.4.suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
56.5.skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
56.6.skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
56.7.pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
56.8.parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
56.9.steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
56.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
56.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
56.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
57. Konkrečioms programoms įgyvendinti Asociacijos nariai gali sudaryti specialius fondus ir programas jiems įgyvendinti, kurių naudojimo ir įgyvendinimo tvarką tvirtina valdyba.
58. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
59. Asociacijos vadovas (prezidentas) per 4 mėnesius nuo praėjusių finansinių metu pabaigos parengia ir teikia eiliniam visuotiniam narių susirinkimui veiklos ataskaitas.

XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

60. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių, turinčių balsavimo teisę, balsų dauguma.
61. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos vadovas (prezidentas) arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
62. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Įstatai priimti visuotiniame narių susirinkime.